VerSão Tradução


Unha sección coordinada por Xosé R. Freixeiro - H. Monteagudo

Foto FreixeiroFoto Monteagudo


Opina PDF
PDF: 24,4Kb / 2 páx.

"Cómpre lembrar que Castelao salvou a vida porque cando a insurrección do 18 de xullo se atopaba en Madrid, adonde viaxara uns días antes comisionado por mor de entregar o Proxecto de Estatuto de Autonomía ó Presidente da República. "
"Familiares políticos da dona de Castelao, residentes en Venezuela, irrompen no noso país vendendo a prezos elevadísimos orixinais gráficos e literarios do noso autor."
  AS VALIXAS DE CASTELAO.
¿SEMPRE EN GALIZA?

Por Henrique Monteagudo.

"Saín de Hespaña antes do remate da guerra, e por este bo fado salvei as coartelas que compuxen alá, antre bombardeo e bombardeo, e que foron publicadas no semanario Nueva Galicia, órgao dos galegos antifeixistas. Esta traballo durmía no fondo dunha valixa dendes que desembarquei en América, porque o trafego da miña vida no me dou lecer para outra ocupación que non fose a de axudar á República".


Neste sucinto parágrafo, Castelao (Sempre en Galiza, p. 140) infórmanos de como conservou os textos que fora producindo durante a guerra, e que logo empregaría para a redacción da súa magna compilación ensaística. Cando eu estiven traballando na edición crítica desta (refírome á de Sempre en Galiza, auspiciada polo Parlamento de Galicia e a Universidade de Santiago, aparecida en 1992), tiven a oportunidade de manexar os fondos Castelao das Bibliotecas da Fundación Penzol e do Museo de Pontevedra. Unha das cousas que me chamou a atención é que o groso destes fondos está constituído por materiais correspondentes ó tempo da Guerra civil e da posguerra: coma tal, na Biblioteca do Museo de Pontevedra custódiase o orixinal de Sempre en Galiza, e na Biblioteca Penzol de Vigo os cadernos manuscritos que publicamos como apéndice da devandita edición. Non está todo o material da posguerra (faltaba, por exemplo, o manuscrito, recen recuperado, de Os Vellos non deben de namorarse), pero non hai practicamente ningún material de anteguerra. Ben, algún hai, e isto (por exemplo, recortes de prensa dos primeiros anos trinta), o cal nos ten feito especular a Xesús Alonso Montero e a min, entre outros, sobre cómo era posible que Castelao conservase ese material no seu poder.

Neste senso, cómpre lembrar que Castelao salvou a vida porque cando a insurrección do 18 de xullo se atopaba en Madrid, adonde viaxara uns días antes comisionado por mor de entregar o Proxecto de Estatuto de Autonomía ó Presidente da República. Se Castelao, ó marchar para Madrid a realizar aquela misión concreta, non sabía (e non podía saber) que ía producirse o Alzamento, semella estraño que levase canda el toda unha equipaxe con materiais como recortes de prensa, e non digamos xa os orixinais dos textos e obras gráficas que producira ó longo da súa vida. Pero se, na derradeira viaxe que fixo desde Galicia naquel fatídico xullo de 1936, non levara aqueles materiais, daquela ¿como chegarían máis tarde, en plena guerra ou na inmediata posguerra, ás súas mans? Moitas voltas lle teño dado a este pequeno misterio, e co meu maxín remexín moitas veces no fondo daquela valixa da que o rianxeiro fala na cita que puxen ó comezo deste texto. En todo caso, coido que todos dabamos por perdido o groso dos orixinais que Castelao producira na anteGuerra: os manuscritos de Os Dous de Sempre, Cousas ou Retrincos teríanse perdido no saque a que foi barbaramente sometida, a mans falanxistas, a sede da Editorial Nós; ou nunha presunta pillaxe efectuada por mans non menos bárbaras e non menos falanxistas na morada de Castelao en Pontevedra.

Pois ben, acontecementos recentes veñen mudar radicalmente a nosa visión destas cousas. Familiares políticos da dona de Castelao, residentes en Venezuela, irrompen no noso país vendendo a prezos elevadísimos orixinais gráficos e literarios do noso autor. Sabemos xa, de certo, dos orixinais d'As cruces de Pedra na Bretaña e mais d'Os dous de sempre. Ignoro cómo chegou ese material ás mans destas persoas: dáme a impresión ( e conste que falo de cor), que Virxinia, ó enviuvar de Castelao, quedou con parte do legado artístico-literario do seu ilustre marido, e, á súa morte, unha irmá dela, coa que conviviu os derradeiros anos da súa vida, recibiu este material ¿en herdo? Á súa vez, esta señora, cuñada de Castelao, no canto de depositar o legado nunha insitución pública galega, como era vontade manifesta do autor, llo deixou a un fillo, e a esposa deste é a que se presenta a mercadear cun material que, ó parecer, a ela non lle interesa tanto polo que vale como polo que custa. Isto é: unha parte importantísima do legado artístico e literario de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao está en mans dunha intereseira (e inescrupulosa?) nora dunha súa (irresponsable?) cuñada. Nin máis nin menos. A todo isto, seica a señora asegura que hai dous anos lle ofreceu adquirir o material á Xunta de Galicia, sen recibir resposta.

Admitamos que legalmente os señores que neste momento están malvendendo Castelao poidan facelo. Supoñamos que a Xunta de Galicia non recibiu a tal proposta que disque si recibiu. Esquezámonos de consideracións morais e político-sentimentais (este paisiño noso, e tal e cal...). En defintiva, concentrémonos en facer un chamamento para que estes materiais sexan recuperados por entidades públicas galegas, retirados do chalaneo mercantil, debidamente custodiados e postos a disposición do público (a parte gráfica) e dos estudiosos (a parte literaria, a probable correspondencia, etc.). E non aceptemos escusas de ningún tipo para que isto non sexa así. Os fondos de Castelao, tal como el deixou disposto, deben estar depositados nunha institución galega, a dispór de tódolos galegos. É deber das autoridades deste país garantir, esgotando as súas posibilidades, que isto sexa así. Non só para cumprir a vontade de Castelao, tamén para que os galegos poidamos remexer nos fondos da valixa que tan coidadosa e custosamente gardou, aínda nas circunstancias máis terribles.PDF
PDF: 41,0Kb / 5 páx.

"Se de nenhuma língua é lícito abstrair as condições sociais do seu uso para investigar as suas transformações internas, menos da nossa (e outras em situações similares)"
"Afirma o Professor Lorenzo que no galego 'sempre apareceron dúas tendencias: unha máis popular, coa supresión do iode, e outra máis culta, coa conservación. Na língua moderna coa penetración dos cultismos, triunfou case sempre a forma culta' ."
  PAIXÃO NORMATIVA.
Por Fernando Vázquez Corredoira.
(O presente trabalho foi redigido em Dezembro de 1998 em Goiânia (Brasil). Era então professor de Língua Espanhola na Universidade Federal de Goiás).

"... al pricipio (...) se buscaban y discutían; hoy, convencidos de que no pueden convencerse, se huyen y cada cual se reúne con los suyos en sus tertulias y en sus cenáculos familiares (...). Creyendo cada cual que posee la verdad, toda la verdad, la verdad entera, nuestra guerra civil no puede tener eficacia para la cultura; ha de ser estéril, perfectamente estéril."
Pío Baroja, El tablado del arlequín.


Princípios Orientadores. Nas linhas que se seguem proponho-me examinar a que chamarei explicação oficial da substituição das formas patrimoniais galegas que resultaram da evolução dos sufixos latinos -TIONE(M) e -(S)SIONE(M), isto é -ÇON (ou - ÇOM, -ÇÕ, -ZON) e -S(S)ON (ou -S(S)OM, -S(S)Õ).

Antes de proceder ao exame, assentarei um princípio orientador:
Se de nenhuma língua é lícito abstrair as condições sociais do seu uso para investigar as suas transformações internas, menos da nossa (e outras em situações similares). Seria escusado advertir contra tal mutilação da realidade se não se observasse de um tempo a esta parte a inclinação a eliminar da pesquisa filológica (que passou a ser legitimação do modelo normativo vigente) a componente sociolinguística. E mesmo, quando não se desleixa tal componente, verifica-se a incapacidade (ou o receio) de se tirarem as últimas consequências lógicas decorrentes das verificações apontadas.

Becos e prosopopeias. Em Normativización da Lingua Galega (1985, 3ª ed.) resolveu-se, quanto a -CIÓN, -SIÓN, que "se manteñen os dous sufixos nas palabras cultas (...)". Não há qualquer tentativa para justificar historicamente a prescrição, falta também qualquer menção às "palavras populares" ou "patrimoniais", esperável porquanto a referência às "palavras cultas" só se justificaria se contrastadas ambas (como, de resto, acontece em § 8.1, em relação a -ancia, -encia, -cia, -cio). Note-se, aliás, que -CIÓN e -SIÓN são as únicas formas mencionadas e prescritas.

Ora, passados vários anos, parece que os nossos legisladores linguísticos, se sentiram obrigados não só a matizar (como se verá, vagamente) como ainda a justificar (desajeitadamente, como também se verá) a referida prescrição. Assim, nas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (1995, 12ª ed.), lê-se: "Levan -zón palabras patrimoniais como doazón, sazón, torzón, traizón, etc." Certamente, se algo caracteriza esta exemplificação não é uma abundância exagerada. Há, por outro lado, um pormenor de redacção que acho significativo: evita-se o artigo determinado ("...palabras patrimoniais" e não "as palabras patrimoniais"). O leitor fica a saber que existem "palavras patrimoniais" que "levan -zón", mas ignora se são "as palavras patrimoniais" (isto é, todas), ou "certas palavras patrimoniais" ou "algumas palavras patrimoniais". Ignorará mesmo o que deva entender por "palavras patrimoniais". Com efeito, é de duvidoso rigor classificar, ponho por caso, "canción", "lección", "condenación" ou "confesión" como "palabras cultas", ao passo que "doazón" ou "traizón" ficam adscritas à categoria de "palabras patrimoniais". Parece, na realidade, que o critério classificador é viciosamente circular: as palavras cultas têm o sufixo -ción/-sión porque -ción/-sión é o sufixo das palavras cultas ou -ción/-sión é o sufixo das palavras cultas porque as palavras cultas têm o sufixo -ción/sión. As Normas conduziram-nos, pois, a um bretemoso beco sem saída.

Quisera chamar a atenção para um particular bem curioso que também diz respeito à redacção do texto. Nas Normas, quando se pretende explicar historicamente determinadas "transformações" controversas (divergentes com o português) do galego, atribui-se à lingua certas qualidades volitivas: "... o galego moderno preferiu neste caso a terminación -cia (Galicia); "O galego incorporou todas estas palabras cultas (...) seguindo um criterio similar ó adoptado...". Não está demonstrado nem parece plausível que o galego (nem nenhuma outra língua) seja um ente capaz de preferir ou de criticar nem sequer de incorporar; antes parece que são os seus falantes e escreventes os que preferem, criticam ou incorporam.

A prosopopeia cede o lugar, quando se trata, já não de explicar mas de legislar, a um prescritivismo que busca sustento, por vezes inconsequentemente, na descrição da "fala viva". Inconsequentemente, porque, se o critério de "terem ou não terem apoio na fala viva", que leva a incluir ou a excluir da Norma determinadas formas, fosse aplicado com equidade, não se compreende porque, por exemplo, "as voces cultas con orixe nos nomes gregos en -sis" hão de "adoptar a terminación -se (...)" ("análise (...) xénese"), ao passo que "diferenza" (diferença), "espazo" (espaço), "Galiza"... devem ser proscritas. Acho que o leitor convirá comigo em suspeitar que "xénese" está pouco mais referendada pela "fala viva" do que "espazo".

Mas, junto com a indeterminação e a inconsequência, e volto aos sufixos em questão, cuido que também merece crítica a desajeitada tentativa de provar que "a historia destes sufixos é diferente en galego e en portugués". Creio que o que cumpriria demonstrar diz respeito à alegada reintrodução "culta" do iode. Haveria que demonstrar, com efeito, como o galego incorporou a partir da Idade Moderna a solução latinizante, abandonando as "formas máis estendidas" tradicionais. Os redactores das Normas, possa que considerando inútil, por ser matéria arquiconhecida e sobreentendida, qualquer referência aos meios cultos ou formais através dos quais os nossos antepassados (re)introduziram na língua as soluções latinizantes, passam a apoiar-se com intuitos probatórios na divergência -ON (galego)/-ÃO (português). Porém parece que é absolutamente impertinente valer-se da generalização portuguesa (ou, mais exactamente, do Padrão português) do -ÃO para provar o que quer que seja em relação ao iode.

Para encontrarmos a justificação histórica mais elaborada destes sufixos "cultos" teremos de acudir ao Professor Ramón Lorenzo. Tanto na "Introdução" à sua edição da Crónica Troiana em "Algunhas consideracións sobre a História do Galego-Português de Clarinda Azevedo Maia".

Afirma o Professor Lorenzo que no galego "sempre apareceron dúas tendencias: unha máis popular, coa supresión do iode, e outra máis culta, coa conservación. Na língua moderna coa penetración dos cultismos, triunfou case sempre a forma culta".

Primeiro, cumpre dizer que falar em "duas tendências" não descreve adequadamente qual é o peso relativo que de cada uma delas os nossos textos medievais testemunham. As formas sem iode são muitíssimo mais frequentes (esmagadoramente majoritárias, dir-se-ia sem exagero) do que as formas sem iode. E isto é tanto mais assim quanto mais se recua no tempo. Suponho que seria esta evidência a que levou a Professora Azevedo Maia (nada suspeita, diga-se de passagem, de inclinações reintegracionistas) a afirmar na sua documentadíssima História do Galego-Português que as formas com iode "são castelhanismos frequentes em textos do século XV e XVI".

Segundo, parece que atribuir a reintrodução do iode "na língua moderna" a um triunfo do cultismo, sem nenhuma referência ao castelhano (que, recordo-o, era a língua de poder e prestígio na Galiza) nem à situação do galego (que não só não se escrevia nem era usado em âmbitos onde esses cultismos eram habituais, como ainda sofria uma forte estigmatização social), contraria os mais rudimentares princípios sociolinguísticos. Pode sustentar-se a sério que a substituição dos nossos geeraçon, promissom, confeiçom, povoaçon, divison, etc. obedeceram a uma maré latinizante moderna? Pode eliminar-se, ainda que só seja como hipótese, a influência do castelhano?

A Instalación da Televisión. Pretende o Professor Ramón Lorenzo em defesa da genuinidade do -IÓN que "o castelán puido influir na escrita, a través da lingua escrita, ou transmitir certas palabras por vía oral, pero non influir na pronuncia [...] O máis insostenible é querer ver castelanismos nas cuestións fonéticas". Ora, pondo de lado a validade categórica desta afirmação, nem é preciso nem parece acertado considerar a questão como "fonética" ou, ao menos, exclusivamente fonética. Sustenho que a introdução do -IÓN pode sem dificuldade ser explicada por um "gotejo" lexical constante. A difusão continuada e crescente do léxico castelhano em detrimento do próprio (um fenómeno, aliás, frisado por aqueles que examinaram a história e o estado actual do galego) acabou produzindo, por cumulação quantitativa uma alteração qualitativa: a desvitalização produtiva dos morfemas afixos -ÇON/-SON e, por fim, o seu (quase) completo extermínio.

Loita Galega. Até c. 1835 é tal a incómoda persistência das soluções vernáculas nos (escassíssimos) textos, que o defensores da (indocumentada) latinização do galego, devem extremar o seu ingénio. Assim, Ramón Mariño Paz, na sua edição do Coloquio de vintecatro galegos rústicos de Fr. Martinho Sarmiento, aventura, para explicar a preferência do frade beneditino pela "solución patrimonial", que, sendo este "un home moi culto e bo coñecedor da abundante documentación galega medieval", a terminação -ON poderia ser devida a "un afan erudito de rescata-las formas antigas" antes que à "fidelidade á fala espontánea do deu tempo."

E logo, num exercício de timidez especulativa: "Pola miña parte, só me atrevo a sinalar que as proporción de -ión aumentan considerablemente nas obras dos autores do século XVIII, se bem é certo que das dúas centurias anteriores temos pouquísimos datos".
Não se precisa possuir as faculdades de um Augusto Dupin para, conhecendo das cousas da Galiza "naqueles escuros tempos" e com todos esses dados na mão, tirar a temida conclusão. Porém, em vez de tal, prefere insistir-se em buscar uma explicação interna: "Dá a impresión de que a mencionada loita galega entre o tratamento "culto" e o tratamento "popular" para esa terminación aínda non estaba definitivamente resolta nos primeiros anos do século XIX [...]".

É para ficar espantado. Dá a impressão, sim, de que, na Galiza, o "castelán" parece ter existido tão-somente para excitar "o desexo de buscar formas distintas [...] mediante a medievalización das formas galegas".
Note-se, aliás, a pasmosa contradição: fala-se em "escuros tempos" e "tremenda falta de datos e informacións" e, ao mesmo tempo, teima-se em atribuir a intrusão do iode à latinização, quer dizer, à influência de um galego culto, resultado de uma actividade de elaboração linguística. Esse galego culto, u-lo? Esse, e não outro, é o cerne da questão.

Sejamos sérios. De que País e de que língua estamos falando?   Admita-se que Sarmiento, consequente com as suas ideias quanto à origem da divergência linguística entre Lucenses e Bracarenses(1), seja um precoce lusista, admita-se que, movido por um prurido de erudição arcaizante reintroduzisse no galego dos rústicos acramazon, conguergazon... (mesmo se faltassem outras evidências, a preferência por formas como as citadas, sujeitas a "alterações" tipicamente populares, indiciaria de por si que não há qualquer propósito erudito), restam ainda por explicar muitos factos:
  a) o testemunho dos gramáticos portugueses dos séculos XVI, XVII e XVIII, que quando mencionam o galego (no qual, de resto estão bem pouco interessados), atribuem unanimemente a este, o mesmo que aos falares minhotos e trasmontanos, o sufixo -OM, em contraste com o -ÃO do Centro-Sul.
  b) o testemunho, isolado mas significativo, de Hervás y Panduro, quem, no seu Sagio Pratico delle Lingue (1784), colecciona, em inúmeras línguas de todo o mundo, versões do Pater Noster. Na versão galega, escreveu: "... e no nos deixes cair na tentazon." Como o próprio autor diz, transcreve a versão oral de um informante galego que conheceu na Itália. Quer dizer, ainda em 1784 um nosso compatriota podia reconhecer e dar como genuinamente galego um vocábulo em -ZON.
  c) o testemunho, relativamente recente, dos textos de carácter político, redigidos durante a francesada e as subsequentes lutas entre absolutistas e liberais (portanto, ao longo de um período de mais de 30 anos). É absurdo procurar nestes textos qualquer vocação erudita ou enxebrista. São textos funcionalmente polémicos cuja eficácia assenta no facto de reproduzirem as reacções de pessoas comuns perante certos acontecimentos políticos ou sociais. Seria disparatado, não mais que por verosimilhança, imaginar um Mingos ou um Andruco ou outro rústico a ressuscitarem nas suas conversas as velhas palavras medievais dos bolorentos pergaminhos. Se este raciocínio não bastasse, podemos perguntar-nos que propósito erudito, regenerador ou enxebrizante, se pode atribuir autores em que, ao lado de nason (naçon), informason, invenson, inquisison, administrason, escrevem: teologuia, religuion, Ayuntamiento, pueblo, prisa, voluntá...?

Polimorfismo. O polimorfismo léxico e morfológico, da nossa produção escrita do século XIX (e não só), não responde apenas à falta de gramaticalização da língua, como ainda é manifestação da pugna diária, surda mais implacável, que se travava na memória dos nossos antepassados Assim, ao lado de dor, confeson, animás/animais, virtude, espaço, osso, corta-feira... vão-se introduzindo as formas correspondentes castelhanas; durante um tempo, em concorrência com as nativas, até acabarem por desterrá-las para o esquecimento ou à marginalidade. Os galegos, faltos de pressão normativa endógena, foram eliminando da língua os traços que, mais marcadamente distantes dos castelhano, impediam ou embaraçavam a comunicação com os detentores da língua oficial. Bem é verdade que, nem sempre se deveria atribuir à substituição voluntária a convergência do galego: em muitos casos, os intrusos não vieram deslocar um item preexistente porque, simplesmente, este não existia (television).
A substituição do resultado galego do -TIONE(M)/(S)SIONE(M), não é, pois, um fenómeno isolado, mas afecta mais ou menos toda a estrutura da língua(2). Assinalei acima, o caso dos plurais dos nomes em -L (animás/animais, papés/papéis...), vale a notar que neste ponto se patenteia com clareza como opera a pesquisa filológica oficial: as Normas neste caso oficializaram a forma (uma das formas) galega. Ficou, assim, aberto o caminho para se coloca, timidamente, a hipótese de o resultado (hoje comum em galego) -LES poder dever-se a interferência castelhana: (...) non podemos descarta-la hipótese do castelanismo, que, cando menos, explicaría o enorme éxito que tivo nos últimos tempos, ata facer recua-las outras formacións." A prescrição normativa determina os limites do que é lícito ou ilícito conjecturar e, assim, deixa de ser "insostenible querer ver castelanismos nas cuestións fonéticas."


1 Cf. : "[...] aquel vulgar primitivo, que era común á las dos clases de Gallegos Lucenses, y Bracharenses; el cual, com el tiempo, y con el exercicio de escrirbirse [sublinho] , se hizo como dialecto distinto, y es el que hoy llamamos Portugués; [...]", Memorias para la historia de la poesia, y poetas españoles. Obras Posthumas del R.mo. P. Fr. Martín Sarmiento Benedictino, T. I, Joachim Ibarra Impresor, Madrid, 1775, p. 202.

2 Cf.: "También suele mudarse la h en g algunas veces, por ej., hueso-güeso, huerta-güesta, huevo-güevo etc., que se pronuncian así en varias comarcas en vez de hoso, horta, hovo" (Juan CUVEIRO, EL habla gallega. Observaciones y datos sobre su origen y vicisitudes, Pontevedra, Imp. de José A. Antunez y Cª, 1868, p. 4). Não me parece que a interferência notada (sem, ao que parece, dar por ela) por Cuveiro seja em nada diferente da que aqui se trata. Creio, por outro lado, que se ainda formas como ovo, oco... são consideradas as galegas tanto pela Norma como por parte da população se deve presumivelmente a: a) estarem apoiadas por corpo, morte... e outras palavras que resistiram a interferência, b) o facto de serem ainda majoritárias aquando da literaturização da língua, o não que aconteceu com -ÇON/SON.
omnibus non se responsabiliza das opinións dadas polos colaboradores.
asina colabora correo ult.num © revistaomnibus.com